อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง|WE LOVE OUR KING
Loading...

DVD ติวฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน เนื้อหาและการคำนวณ

฿750.00

อธิบาย โมเมนตัมและการชน และความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป วัตถุที่เคลื่อนที่จะมีโมเมนตัม เมื่อแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุจะทำให้โมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยนไป โดยแรงลัพธ์เท่ากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ อธิบายการชนของวัตถุ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม และวิเคราะห์การชนกันของวัตถุ ในการชนกันของวัตถุหรือการระเบิด โมเมนตัมของระบบมีค่าคงตัว ซึ่งเป็นไปกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมส่วนพลังงานจลน์ของระบบอาจคงตัวหรือไม่คงตัวก็ได้ การชนที่พลังงานจลน์ของระบบคงตัวเป็นการชนแบบยืดหยุ่นส่วนการชนที่พลังงานจลน์ของระบบไม่คงตัวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่น

Description

จำหน่าย ดีวีดี สอน โมเมนตัมและการชน 3 ชั่วโมง สอนเข้าใจง่ายทำโจทย์ให้ดูสดๆ มีสรุปแนวโจทย์ทุกแนวที่เคยออกมาแล้ว โจทย์ครบทุกแนว ราคา 750 บาท

สำหรับชุดโมเมนตัมและการชน
• ปริมาณเกี่ยวกับโมเมนตัม
• กฎอนุรักษ์โมเมนตัม
• การระเบิด 1 มิติ 2 มิติ
• ทำโจทย์ให้ดูทุกแนวจากทุกสนามสอบ

ติดต่อสั่งซื้อ

 

ตัวอย่าง DVD ติวฟิสิกส์

ดาวน์โหลดชีตประกอบการติวคลิ๊กที่หัวข้อ

 1. นิยามและกฏอนุรักษ์โมเมนตัม
 2. ข้อสอบ Entrance โมเมนตัมและการชน
 3. เนื้อหา+ข้อสอบ PAT2

เนื้อหาของ โมเมนตัมและการชน ม.ปลาย

                อธิบาย โมเมนตัมและการชน และความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป วัตถุที่เคลื่อนที่จะมีโมเมนตัม เมื่อแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุจะทำให้โมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยนไป โดยแรงลัพธ์เท่ากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ อธิบายการชนของวัตถุ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม และวิเคราะห์การชนกันของวัตถุ ในการชนกันของวัตถุหรือการระเบิด โมเมนตัมของระบบมีค่าคงตัว ซึ่งเป็นไปกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมส่วนพลังงานจลน์ของระบบอาจคงตัวหรือไม่คงตัวก็ได้ การชนที่พลังงานจลน์ของระบบคงตัวเป็นการชนแบบยืดหยุ่นส่วนการชนที่พลังงานจลน์ของระบบไม่คงตัวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่น

โมเมนตัม คือ อะไร ?

               โมเมนตัม คือ ความสามารถในการรักษา สภาวะของวัตถุทึ่กำลังเคลื่อนทึ่ในทิศเดียวกับการเคลื่อนทึ่ ซึ่งขึ้นกับ มวล และ ความเร็ว เมื่อนำปริมาณทั้งสองเข้าคูณด้วยกัน ถือว่าปริมาณใหม่เป็นปริมาณเวกเตอร์เสมอ ฉะนั้นโมเมนตัมจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ คือมีทั้งขนาดและทิศทาง

กฎการอนุรักษ์ โมเมนตัมและการชน

              กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีใจความว่า “ถ้าไม่มีแรงภายนอกกระทำต่อระบบแล้วโมเมนตัมของระบบจะมีค่าคงตัว” ในกรณีวัตถุสองก้อนขึ้นไปเคลื่อนที่มาชนกัน หรือเคลื่อนที่แยกจากกัน กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมก็ยังคงเป็นจริงเสมอ อาจเขียนเป็นลักษณะสมการได้ว่า ผลรวมโมเมนตัมของวัตถุก่อนชนเท่ากับผลรวมโมเมนตัมของวัตถุหลังชน กล่าวคือ เมื่ออยู่ในระบบปิด คือ ไม่มีการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือโมเมนตัมจะถูกอนุรักษ์อยู่เสมอ (ไม่เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็ไม่ลดหายไป) แม้แต่ในการชน พลังงานจลน์นั้นจะไม่ถูกอนุรักษ์ในการชน ถ้าการชนนั้นเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่น เนื่องจากการคงตัวของโมเมนตัมที่กล่าวมาแล้ว จึงทำให้สามารถนำไปคำนวณความเร็วที่ไม่ทราบค่าภายหลังการชนได้

           ปัญหาในวิชาฟิสิกส์ที่จะต้องใช้ความจริงที่กล่าวมานี้ ก็คือการชนกันของสองอนุภาค โดยผลรวมของโมเมนตัมก่อนการชนจะต้องเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังการชนเสมอ

สูตร โมเมนตัมและการชน
         โดยที่ตัวห้อย i แสดงถึงก่อนการชน และตัวห้อย f แสดงถึงหลังการชน

         โดยปกติ เราจะทราบเพียงความเร็วก่อนการชน หรือหลังการชน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง และต้องการที่จะทราบความเร็วอีกตัวหนึ่ง การแก้ไขปัญหานี้อย่างถูกต้องจะทำให้เราทราบว่าการชนนั้นเป็นอย่างไร การชนนั้นมีสองประเภท ดังต่อไปนี้

 • การชนแบบยืดหยุ่น เป็นการชนที่อนุรักษ์พลังงาน
 • การชนแบบไม่ยืดหยุ่นเป็นการชนที่ไม่อนุรักษ์พลังงาน

การชนทั้งสองประเภทที่ได้กล่าวมานี้ เป็นการชนที่อนุรักษ์โมเมนตัมทั้งหมด

การชนแบบยืดหยุ่น

             การชนกันของลูกสนุ้กเกอร์สองลูก เป็นตัวอย่างหนึ่งของการชนแบบยืดหยุ่น นอกเหนือจากที่โมเมนตัมรวมกันก่อนชนต้องเท่ากับโมเมนตัมรวมกันหลังชนแล้ว ผลรวมของพลังงานจลน์ก่อนการชนจะต้องเท่ากับผลรวมของพลังงานจลน์หลังการชนด้วย

การชนแบบไม่ยืดหยุ่น

          ตัวอย่างที่พบเห็นได้ของการชนแบบไม่ยืดหยุ่น คือการที่วัตถุชนแล้วติดกัน (ไถลไปด้วยกัน) สมการต่อไปนี้จะแสดงการอนุรักษ์โมเมนตัม

เมื่อชนแล้ววัตถุจะติดกันไปโมเมนตัมก่อนชน = หลังชน ส่วนพลังงานจลน์ไม่เท่ากัน เช่น รถยนต์ชนกัน

การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องโมเมนตัม

           โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางตามทิศของความเร็ว มีหน่วยเป็น กิโลกรัม-เมตรต่อนาที (kg.m/s) เนื่องจากโมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ ดังนั้นโมเมนตัมสามารถแตกเข้าสู่แกน X และ Y ได้ และมีวิธีการรวมตามหลักของเวกเตอร์โดยทั่วไป จากความหมายของโมเมนตัมพบว่า ค่าของโมเมนตัมขึ้นอยู่กับมวลและความเร็ว ถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วผลคือ โมเมนตัมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วย และสิ่งที่ทำให้ความเร็วของวัตถุเปลี่ยนแปลงคือแรง ดังนั้นแรงจึงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ความเร็วและโมเมนตัมของวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง หรืออาจกล่าวได้ว่า “แรงทำให้โมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยนแปลง” 

การชน คือ อะไร ?

            การชน ( Collision ) การชน หมายถึง การที่วัตถุหนึ่งกระทบกับอีกวัตถุหนึ่งในช่วงเวลาสั่นๆ ( การชนกันของรถ การ กระทบกันของลูกตุ้ม กับเสาเข็ม การตีเทนนิส ตีปิงปอง ตีกอล์ฟ การเตะลูกบอล )หรือในบางครั้งวัตถุอาจ ไม่ต้องกระทบกัน แต่มีแรงมากระท าต่อวัตถุแล้วให้ผลเหมือนกับการชน ( การระเบิดของวัตถุระเบิด การ ยิงปืน ) ในการชนของวัตถุโดยมากมักจะมีแรงภายนอกมากระท าต่อวัตถุ ซึ่งขนาดของแรงจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะการชนของวัตถุ และในการชนอาจมีการสูญเสียค่าโมเมนต้มมากหรือน้อย หรือไม่สูญเสีย เลยก็ได้

การดล (I) คือ อะไร ?

             การดล คือ การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น kg.m/s หรือ N.S แรงดล คือแรงที่มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น ๆ หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปในช่วงหนึ่งหน่วยเวลา (Dt) แรงดลมีหน่วยเป็นนิวตัน วัตถุมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น ถูกแรง F มากระทำในเวลาสั้น ๆ ทำให้วัตถุมีความเร็วเป็น จะได้ว่า วัตถุมีโมเมนตัมเปลี่ยนไป D จากกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน SF = ma จะได้ว่k เป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศทางไปทางเดียวกับทิศของแรงที่มากระทำ มีหน่วยเป็น kg.m/s

Momentum as a Vector Quantity

           Momentum is a vector quantity. As discussed in an earlier unit, a vector quantity is a quantity that is fully described by both magnitude and direction. To fully describe the momentum of a 5-kg bowling ball moving westward at 2 m/s, you must include information about both the magnitude and the direction of the bowling ball. 

นิยามโมเมนตัมและการชน

โมเมนตัมและการชน

 • เป็นปริมาณเวกเตอร์บอกสภาพการเคลื่อนที่
 • ทำให้วัตถุมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
 • หน่วย kg • m/s หรือ N • s

การดล

การดล คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเกิดเมื่อความเร็วเปลี่ยน (ขนาดหรือทิศก็ได้ หรือทั้งสอง)

กราฟ F-t พื้นที่ใต้กราฟบอกค่า F คูณ t พื้นที่ใต้กราฟคิดเครื่องหมายบวกลบด้วย

การดล

แรงดล

แรงดล คือ แรงที่กระทำในช่วงเวลาสั้น ๆ ทำให้เกิดการดล

กฏอนุรักษ์โมเมนตัม

ผลรวมโมเมนตัมก่อนชน = ผลรวมโมเมนตัมหลังชน

กฏอนุรักษ์โมเมนตัม

          ****การแทนเครื่องหมายของเวกเตอร์ต้องดูทิศให้ดี

การชนแบบยืดหยุ่น

การชนแบบยืดหยุ่น คือ การชนแบบไม่สูญเสียพลังงาน

การชนแบบยืดหยุ่น

การชนแบบยืดหยุ่น

การชนแบบยืดหยุ่น

 ****การแทนเครื่องหมายของเวกเตอร์ต้องดูทิศให้ดี

การชนแบบไม่ยืดหยุ่นและการระเบิด

การชนแบบไม่ยืดหยุ่น

การชนแบบไม่ยืดหยุ่น

            ****การแทนเครื่องหมายของเวกเตอร์ต้องดูทิศให้ดี

ตัวอย่าง การชนแบบยืดหยุ่น

พิจารณารูป
ตัวอย่างการชนแบบยืดหยุ่น

ตัวอย่างการชนแบบยืดหยุ่น
จะได้ว่า

 • มวลเท่ากัน ก้อนหนึ่งอยู่นิ่ง อีกก้อนวิ่งมา
 • ชนไม่ผ่านจุดศูนย์กลาง
 • ชนยืดหยุ่น
 • ผลลัพธ์ได้ว่าชนแล้วจะแยกออกจากกันเป็นมุมฉาก
 • V1 กับ V2 ตั้งฉากกัน

ลดแรงดลเมื่อการชนใช้เวลายาวนานขึ้น

          ถ้าอยู่ในรถที่เบรกแตกเราจะเลือกขับชนกำแพงหรือกองฟาง คงไม่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ช่วยก็ต้องตอบได้อยู่แล้วว่า เลือกชนกองฟาง แต่ความรู้ทางฟิสิกส์จะช่วยอธิบายว่าทำไมการชนของที่อ่อนกว่าจึงปลอดภัยกว่า ทั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็นการชนกองฟางหรือกำแพงก็มีการลดโมเมนตัมจากรถที่แล่นอยู่จนหยุดเท่ากัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือระยะเวลาการชน ชนกองฟางใช้เวลาในการชนมากทำให้แรงดลน้อยมากรถจึงไม่พัง แต่ถ้าชนกำแพงเวลาในการชนน้อยมากทำให้แรงดลมากรถจึงพัง

เพิ่มแรงดลเมื่อชนอย่างรวดเร็ว

เมื่อเราให้วัตถุชนกันในเวลาสั้นๆ เช่นนักคาราเต้ออกแรงเต็มแรงใช้มือเปล่าทุบอิฐที่ตั้งกันเป็นชั้นเขาต้องออกแรงปะทะในเวลาสั้นๆเพื่อเพิ่มแรงดลให้สูงจนอิฐแตกได้ นักคาราเต้ฝึกกล้ามเนื้อและเทคนิคโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ไม่ควรไปทดลองด้วยตนเองโดยลำพัง หากสนใจต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

การระเบิด

         โมเมนตัมของสะเก็ดระเบิดแต่ละอันรวมกันแบบเวกเตอร์แล้วต้องเท่ากับโมเมนตัมของลูกระเบิดที่กำลังตกลงมา กฎการณ์อนุรักษ์โมเมนตัม แลกฎการอนุรักษ์พลังงาน(จะเล่าถึงในบทถัดไป) เป็นหัวใจของวิชากลศาสตร์ กฎนี้ทำให้เราเข้าใจความสำพันธ์ระหว่างอนุภาคระดับเล็กๆจนถึงจักรวาลอันกว้างใหญ่

การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล

           เมื่อวัตถุคู่หนึ่งวิ่งเข้าหากัน หรือวิ่งออกจากกันจุดศูนย์กลางของมวลของวัตถุคู่นั้นย่อมมีการเคลื่อนที่ไปด้วย การศึกษาการชนกันของวัตถุอาจพิจารณาถึงจุดศูนย์กลางมวลได้เช่นกัน ความเร็วของจุดศูนย์กลางของมวลจะเป็นไปตามสมการ

อ้างอิง

โจทย์ ข้อสอบ โมเมนตัมและการชน พร้อมเฉลย Entrance 4.0

Cincopa WordPress plugin

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSE
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDM4NzMuODY2ODc4MjE1NDAyMyEyZDEwMC41Njk2MTE0MTQ5MzQ4OCEzZDEzLjg0NzAyODI5MDI4NTg2MSEybTMhMWYwITJmMCEzZjAhM20yITFpMTAyNCEyaTc2OCE0ZjEzLjEhM20zITFtMiExczB4MzBlMjljZGUwNjAxMmI1NyUzQTB4ZjAxMDBiMzNkMGIzMTcwITJzS2FzZXRzYXJ0K1VuaXZlcnNpdHkhNWUwITNtMiExc2VuITJzdGghNHYxNTAwMzAxMTU1NTAyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
MAHOSOT UNIVERSITY
CONTACT US
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
Thank You. We will contact you as soon as possible.