อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง|WE LOVE OUR KING
Loading...

DVD ติวฟิสิกส์เรื่อง สภาพสมดุล เนื้อหาและการคำนวณ

฿750.00

สมดุลกล หรือ สมดุล (Equilibrium) คือ การที่มีแรงลัพธ์ใกระทำกับวัตถุแล้ววัตถุคงสภาพการเคลื่อนที่ หรือพูดอีกอย่างว่าไม่มีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ กล่าวคือ ถ้าวัตถุอยู่นิ่งก็ยังคงสภาพนิ่งหรือ ถ้าเคลื่อนที่ก็จะ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงเดิม ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 1

Description

จำหน่าย ดีวีดี สอน สมดุลกล ( Mechanical Equilbrium ) 3 ชั่วโมง สอนเข้าใจง่ายทำโจทย์ให้ดูสดๆ มีสรุปแนวโจทย์ทุกแนวที่เคยออกมาแล้ว โจทย์ครบทุกแนว ราคา 750 บาทก

สำหรับชุด สมดุลกล ม.ปลาย ทั้งเนื้อคลุมหัวข้อดังนี้

• หลักการสมดุล
• ประเภทของสมดุล
• การเลื่อนตำแหน่ง
• การหมุน
• รูปแบบของสมดุล
• สมดุลบนพื้นเอียง VS ขรุขระ
• สมดุลของวัตถุทรงกลม
• สมดุลของคาน
• วัตถุล้ม/วัตถุไถล
• สมดุลของบานพับ
• เครื่องกลในเชิงสมดุล
• จุดศูนย์กลางมวล C.M.
• จุดศูนย์ถ่วง C.G.

ติดต่อสั่งซื้อ

 

ดีวีดี ฟิสิกส์

ตัวอย่างการสอน

 

สมดุลกลดาวน์โหลดชีต1
สมดุลกลดาวน์โหลดชีต2

สมดุลกล ( Mechanical Equilbrium )

สมดุลกล หรือ สมดุล (Equilibrium) คือ การที่มีแรงลัพธ์ใกระทำกับวัตถุแล้ววัตถุคงสภาพการเคลื่อนที่ หรือพูดอีกอย่างว่าไม่มีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ กล่าวคือ ถ้าวัตถุอยู่นิ่งก็ยังคงสภาพนิ่งหรือ ถ้าเคลื่อนที่ก็จะ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงเดิม ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 1

 • แรงขึ้น = แรงลง,แรงซ้าย = แรงขวา

สมดุลกล ( Mechanical Equilbrium )

โมเมนต์ (Moment) คือปริมาณที่ใช้วัดผลของการหมุนรอบจุดใดจุดหนิ่ง ขนาดของโมเมนต์หาได้ จาก ผลคูณของแรงกับระยะทางที่ตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง

โมเมนต์ (Moment)

 

สมดุลกลแปงออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. สมดุลสถิต ( Static Equilibrium ) เป็นสมดุลของวัตถุขณะอยู่ในสภาพอยู่นิ่ง เช่น วางสมุดไว้บนโต๊ะแล้วสมุดไม่ล้ม 
 2. สมดุลจลน์(Kinetic Equilibrium) เป็นสมดุลของวัตถุขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว เช่น รถยนต์วิ่งไปตามถนนด้วยความเร็วคงตัว 
 • สมดุลสถิต หมายถึง สมดุลของวัตถุที่หยุดนิ่ง
 • สมดุลจลน์ หมายถึง สมดุลของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว

สมดุลของแรงหลายแรง

 •  สมดุลของแรง 2 แรง
 1.  แรงลัพธ์ของแรงสองแรงเท่ากับศูนย์
 2. แรงทั้งสองมีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงกันข้ามกัน
 3. แนวแรงทั้งสองอยู่บนเส้นตรงและระนาบเดียวกัน
 • สมดุลของแรง 3 แรง
 1. แรงลัพธ์ของแรงสามแรงมีค่าเท่ากับศูนย์
 2. แรงทั้งสามพบกันที่จุดๆ หนึ่งและไม่จำเป็นต้องอยู่บนระนาบเดียวกัน

การแก้ปัญหากรณีวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการเคลื่อนที่ (∑F = 0) ดังนี้

สภาพสมดุล

สภาพสมดุล

แรงเสียดทานและลักษณะของแรงเสียดทาน

 • ไม่ขึ้นกับจำนวนพื้นที่ผิวสัมผัส
 • ไม่ขึ้นกับความเร็วที่วัตถุเคลื่อนที่ และมีทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 • ขึ้นอยู่กับแรงที่วัตถุกดพื้นในแนวตั้งฉาก หรือแรงปฏิกิริยาของ พื้นในแนวตั้งฉาก
 • ขึ้นกับพื้นผิวสัมผัส เช่น ขรุขระ หรือเรียบแรงเสียดทานแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
 • แรงเสียดทานสถิต (fs) เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น ในขณะที่วัตถุอยู่นิ่ง จนถึงเริ่มต้นเคลื่อนที่

แรงเสียดทานสถิตย์

 

 

fs = แรงเสียดทานสถิต หน่วยเป็นนิวตัน
μs = สัมประสิทธิแรงเสียดทานสถิต
N = แรงต้านของพื้นในแนวตั้งฉาก หน่วยเป็นนิวตัน

 • แรงเสียดทานจลน์ (fk) เป็นแรงเสียดทานขณะวัตถุกำลังเคลื่อนที่ ซึ่งจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิต

แรงเสียดทานจลน์

 

 

fk = แรงเสียดทาน หน่วยเป็นนิวตัน
μk = สัมประสิทธิแรงเสียดทานจลน์
N = แรงต้านของพื้นในแนวตั้งฉาก หน่วยเป็นนิวตัน

มุมของความเสียดทาน θ

          ถ้าวัตถุอยู่บนพื้นเอียงแล้ววัตถุลื่นไถลลงมาตามพื้นเอียงด้วย ความเร็วคงที่ มุมที่พื้นระนาบเอียงกระทำกับแนว ระดับ คือ มุมของความเสียดทาน (θ)

มุมของความเสียดทาน

 

 

 

ทฤษฎีของลาร์มี (Lami Theorem)

          อัตราส่วนของแรงต่อค่า sine ของมุมตรงข้ามของแรงนั้น มีค่าเท่ากันเมื่อแรงกระทำทั้งสามอยู่ในสภาพสมดุล

ทฤษฎีของลาร์มี

 

 

 

 

 

 

บทแทรกทฤษฎีของลาร์มี

           แรงทั้งสามกระทำกับวัตถุที่จุดๆ หนึ่งแล้วอยู่ในสภาพสมดุลเมื่อรูปสามเหลี่ยมใดๆ ที่มีด้านทั้งสาม ตั้งฉากกับแนวแรงทั้งสามนั้น ทำให้แรงใดๆ เป็นอัตราส่วนกับด้านที่ตั้งฉากกับแรงนั้นๆด้วย

ทฤษฎีสามเหลี่ยมแทนแรง

แรงทั้งสามกระทำร่วมกันที่จุดๆหนึ่ง แล้วอยู่ในสภาพสมดุลทั้งขนาดและทิศทางสามารถแทนด้านของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งๆ กับแรงทั้งสามได้ เมื่อแนวแรงทั้งสามขนานกับด้านของรูปสามเหลี่ยมนั้น

จุดศูนย์กลางมวล (center of mass) C.M.

หมายถึง จุดที่เสมือนเป็นที่รวมของมวลทั้งก้อน อาจอยู่ภายในหรือภายนอกวัตถุก็ได้
ข้อสังเกต ถ้าแรงกระทำต่อวัตถุ โดยแนวแรงผ่านจุดศูนย์กลางมวลวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่หมุน แต่ถ้าแรงกระทำไม่ ผ่านจุดศูนย์กลางมวลวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการหมุน

จุดศูนย์ถ่วง (center of gravity) C.g.

หมายถึง จุดที่เสมือนเป็นที่รวมของน้ำหนักของวัตถุทั้งก้อนอาจอยู่ภายในหรือภายนอกตัววัตถุก็ได้

ข้อสังเกต

 1. การหาจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุใดๆ โดยการแขวนในแนวดิ่ง (ทดลองผูกเชือกหลายๆ ตำแหน่ง แล้วหา จุดตัดของเส้นเชือกบนวัตถุนั้น)
 2. จุด C.M และ C.g มักจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันยกเว้นกรณีที่ g มีค่าไม่สม่ำเสมอจุดทั้งสองจะอยู่คนละตำแหน่ง

สภาพสมดุลต่อการหมุน (Rotational Equilibrium)

หมายถึง ผลรวมโมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุนมีค่าเท่ากับศูนย์

สภาพสมดุลต่อการหมุน

 

 

 

สภาพสมดุลอย่างสมบูรณ์

คือ สภาพที่วัตถุสมดุลต่อการเคลื่อนที่ (อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่) และสมดุลต่อการหมุน (ไม่หมุน)

สภาพสมดุลอย่างสมบูรณ์

 

 

 

แรงคู่ควบ (Couple)

คือ แรงขนานสองแรงที่มีขนาดเท่ากัน ทิศตรงข้ามกันกระทำต่อวัตถุก้อนเดียวกัน และไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

โมเมนต์ของแรงคู่ควบ

โมเมนต์ของแรงคู่ควบมีค่าเท่ากับแรงคูณระยะทาง ตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสอง

โมเมนต์ของแรงคู่ควบ

 

 

โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน

โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน มีค่าเท่ากับแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน

โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน

 

 

วัตถุพอดีล้ม

วัตถุพอดีล้อมถือได้ว่าเป็นสมดุลของแรงอย่างหนึ่ง

 • วัตถุล้มบนพื้นราบ จะได้ว่าแนวแรงปฏิกิริยา N อยู่ที่ขอบฐานพอดี

วัตถุล้มบนพื้นราบ

 

 

 

 

 

 

 

 • วัตถุล้มบนพื้นเอียง จะได้ว่า น้ำหนัก (mg) และแรงปฏิกิริยา (N) ผ่านที่ขอบฐานพอดี จากหลัก

ตรีโกณมิติ จะได้

วัตถุล้มบนพื้นเอียง

 

 

 

 

 • วัตถุล้มแต่ขอบฐานด้านหนึ่งยกขึ้น พิจารณาโดยใช้หลักตรีโกณมิติและสามเหลี่ยมพีทาโกรัส เมื่อน้ำหนัก (mg) และแรงปฏิกิริยา (N) ผ่านที่ขอบฐานพอดี

เสถียรภาพของสมดุล

 • สมดุลเสถียร ออกแรงกระทำต่อวัตถุทำให้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลเปลี่ยนระดับสูงขึ้นกว่าเดิม และฐานมั่นคงแข็งแรง
 • สมดุลไม่เสถียร ออกแรงกระทำต่อวัตถุทำให้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลเปลี่ยนระดับต่ำกว่าเดิม ฐานไม่มั่นคง
 • สมดุลสะเทิน ออกแรงกระทำกับวัตถุ ตำแหน่งศูนย์กลางมวลอยู่ในระดับเดิม

อ้างอิง

โจทย์ ข้อสอบ สมดุลกล พร้อมเฉลย Entrance 4.0

Cincopa WordPress plugin

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSE
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDM4NzMuODY2ODc4MjE1NDAyMyEyZDEwMC41Njk2MTE0MTQ5MzQ4OCEzZDEzLjg0NzAyODI5MDI4NTg2MSEybTMhMWYwITJmMCEzZjAhM20yITFpMTAyNCEyaTc2OCE0ZjEzLjEhM20zITFtMiExczB4MzBlMjljZGUwNjAxMmI1NyUzQTB4ZjAxMDBiMzNkMGIzMTcwITJzS2FzZXRzYXJ0K1VuaXZlcnNpdHkhNWUwITNtMiExc2VuITJzdGghNHYxNTAwMzAxMTU1NTAyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
MAHOSOT UNIVERSITY
CONTACT US
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
Thank You. We will contact you as soon as possible.