อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง|WE LOVE OUR KING
Loading...

DVD ติวฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เนื้อหาและการคำนวณ

฿750.00

อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง และปริมาณที่เกี่ยวข้อง ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ได้แก่ การกระจัด ความเร็วและความเร่ง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็วและความเร่งของการ เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว ในการเคลื่อนที่แนวตรงของวัตถุด้วยความเร่งคงตัว การกระจัด ความเร็วและความเร่งมีความสัมพันธ์

Description

จำหน่าย ดีวีดี สอน การเคลื่อนที่แนวตรง 3 ชั่วโมง สอนเข้าใจง่ายทำโจทย์ให้ดูสดๆ มีสรุปแนวโจทย์ทุกแนวที่เคยออกมาแล้ว โจทย์ครบทุกแนว ราคา 750 บาท

สำหรับชุดการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

ปริมาณการเคลื่อนที่
• สมการการเคลื่อนที่และนิยามความเร็ว
• กราฟการเคลื่อนที่
• ระยะทางวินาทีใด ๆ
• ความเร็วสัมพัทธ์
• วัตถุตกอิสระ
• ปล่อยของจากพาหนะ
• การเคลื่อนที่ของวัตถุหลายก้อน
• การเคลื่อนที่วัตถุหลายตอน

ติดต่อสั่งซื้อ

 

ดีวีดี ฟิสิกส์

ตัวอย่างการสอน

ดาวน์โหลดชีตประกอบการติว การเคลื่อนที่แนวตรง

 1. ตัวแปรการเคลื่อนที่
 2. นิยาม ความหมาย สูตร
 3. เครื่องเคาะสัณณาณเวลา + กราฟการเคลื่อนที่
 4. ระยะทางช่วงวินาทีที่ n
 5. ความเร็วสัมพัทธ์
 6. กราฟวัตถุตกอิสระ
 7. ปล่อยของจากพาหนะ
 8. ไล่กวด สวนกัน
 9. วัตถุ 1 ก้อน เคลื่อนที่หลายตอน

การเคลื่อนที่แนวตรง และความหมายของการเคลื่อนที่

 • การเคลื่อนที่ (Motion) หมายถึง ขบวนการอย่างหนึ่งที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีทิศทางและระยะทาง
 • การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (Rectilinear motion) หมายถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวเส้นตรงซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลา ความเร่ง และระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ (นันทพงษ์ ลายทอง และคณะ, 2549) ลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวซึ่งมีการเคลื่อนที่นั้นจะมีการเคลื่อนที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเคลื่อนที่ในแนวตรง แนวโค้ง เป็นวงกลม หรือกลับไปกลับมาในการที่เราจะพิจารณาว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่หรือไม่ พิจารณาที่ มีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนตำแหน่ง ถือเป็นการเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ หรือ การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

 • การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
 1. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่ไปทิศทางเดียวกันตลอด เช่น โยนวัตถุขึ้นไปตรงๆ รถยนต์  กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในแนวเส้นตรง
 2. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นเส้นตรง แต่มีการเคลื่อนที่กลับทิศด้วย เช่น รถแล่นไปข้างหน้าในแนวเส้นตรง เมื่อรถมีการเลี้ยวกลับทิศทาง ทำให้ทิศทางในการเคลื่อนที่ตรงข้ามกัน
 • อัตราเร็ว ความเร่ง และความหน่วงในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 1. อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ใน 1 หน่วยเวลา
 2. ความเร่งในการเคลื่อนที่ หมายถึง ความเร็วที่เพิ่มขึ้นใน 1 หน่วยเวลา เช่น วัตถุตกลงมาจากที่สูงในแนวดิ่ง
 3. ความหน่วงในการเคลื่อนที่ของวัตถุ หมายถึง ความเร็วที่ลดลงใน 1 หน่วยเวลา เช่น โยนวัตถุขึ้นตรงๆ ไปในท้องฟ้า 

 ชนิดของแรง 

 • แรงย่อย คือ แรงที่เป็นส่วนประกอบของแรงลัพธ์
 • แรงลัพธ์ คือ แรงรวมซึ่งเป็นผลรวมของแรงย่อย ซึ่งจะต้องเป็นการรวมกันแบบปริมาณเวกเตอร์  
 • แรงขนาน คือ แรงที่ที่มีทิศทางขนานกัน ซึ่งอาจกระทำที่จุดเดียวกันหรือต่างจุดกันก็ได้ มีอยู่ 2 ชนิด
 1. แรงขนานพวกเดียวกัน หมายถึง แรงขนานที่มีทิศทางไปทางเดียวกัน
 2. แรงขนานต่างพวกกัน หมายถึง แรงขนานที่มีทิศทางตรงข้ามกัน
 • แรงหมุน หมายถึง แรงที่กระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่โดยหมุนรอบจุดหมุน ผลของการหมุนของ เรียกว่า โมเมนต์ เช่น การปิด-เปิด ประตูหน้าต่าง
 • แรงคู่ควบ คือ แรงขนานต่างพวกกันคู่หนึ่งที่มีขนาดเท่ากัน แรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์ และวัตถุที่ถูกแรงคู่ควบกระทำ 1 คู่กระทำ จะไม่อยู่นิ่งแต่จะเกิดแรงหมุน
 • แรงดึง คือ แรงที่เกิดจากการเกร็งตัวเพื่อต่อต้านแรงกระทำของวัตถุ เป็นแรงที่เกิดในวัตถุที่ลักษณะยาวๆ เช่น เส้นเชือก เส้นลวด
 • แรงสู่ศูนย์กลาง หมายถึง แรงที่มีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมหรือทรงกลมอันหนึ่งๆ เสมอ
 • แรงต้าน คือ แรงที่มีทิศทางต่อต้านการเคลื่อนที่หรือทิศทางตรงข้ามกับแรงที่พยายามจะทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ เช่น แรงต้านของอากาศ แรงเสียดทาน
 • แรงโน้มถ่วงของโลก คือ แรงดึงดูดที่มวลของโลกกระทำกับมวลของวัตถุ เพื่อดึงดูดวัตถุนั้นเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก
         น้ำหนักของวัตถุ เกิดจากความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกมากกระทำต่อวัตถ
 • แรงกิริยา คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุที่จุดจุดหนึ่ง อาจเป็นแรงเพียงแรงเดียวหรือแรงลัพธ์ของแรงย่อยก็ได้
 • แรงปฏิกิริยา คือ แรงที่กระทำตอบโต้ต่อแรงกิริยาที่จุดเดียวกัน โดยมีขนาดเท่ากับแรงกิริยา แต่ทิศทางของแรงทั้งสองจะตรงข้ามกัน

ระยะทาง (distance) 

              ระยะทาง คือ ความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมด เป็นปริมาณสเกลาร์ คือ มีแต่ขนาดอย่างเดียว มีหน่วยเป็นเมตร โดยทั่วไปเราใช้สัญลักษณ์ S

การกระจัด (displacement)

การกระจัด คือ เส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้น และจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่เป็นปริมาณเวกเตอร์ คือ ต้องคำนึงถึงทิศทางด้วย มีหน่วยเป็นเมตร โดยทั่วไปเขียนแบบเว็กเตอร์เป็น S

อัตราเร็วและความเร็ว   

               ถ้านักเรียนสังเกตนักวิ่งหรือนักว่ายน้ำ  เมื่อเคลื่อนที่ออกจากจุดเริ่มต้นจะมีอัตราเร็วไม่มากนัก  และเพิ่มอัตรา เร็วขึ้นในช่วงเวลาต่อมา  แสดงว่าการเคลื่อนที่มีอัตราเร็วไม่เท่ากันตลอดระยะทาง  จึงนิยมบอกเป็น  อัตราเร็วเฉลี่ย   ซึ่งหาได้จากอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่เคลื่อนที่ได้กับช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที

ความเร่ง   

              ถ้าพิจารณาการเคลื่อนที่ในการแข่งกรีฑาที่มีนักวิ่งแซงนักวิ่งคนอื่นเข้าเส้นชัย  และการขับรถแซงงคันอื่น  นักวิ่งหรือผู้ขับรถต้องเพิ่มความเร็ว  สถานการณ์ดังกล่าวนี้  เป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร่ง ซึ่งเป็น ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่ง หน่วยเวลาความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที  ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ยางขณะวัตถุมีความเร็วสม่ำเสมอ  ซึ่งหมายถึงขนาดและทิศของความเร็วของวัตถุไม่เปลี่ยนแปลง  และบางขณะความเร็วของวัตถุเปลี่ยนไป  คือมีการเปลี่ยนขนาดของความเร็วหรือมีการเปลี่ยนทิศของความเร็ว  หรือมีการเปลี่ยนทั้งขนาดและทิศของความเร็ว  จึงมักพิจารณาความเร่งเฉลี่ย 

สูตรการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

v = u + at

v2 = u2 + 2as

s = ut + 1/2 at2

v = (v + u)/2

เนื้อหาของการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ

             อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง และปริมาณที่เกี่ยวข้อง ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ได้แก่ การกระจัด ความเร็วและความเร่ง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็วและความเร่งของการ เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว ในการเคลื่อนที่แนวตรงของวัตถุด้วยความเร่งคงตัว การกระจัด ความเร็วและความเร่งมีความสัมพันธ์ จุดประสงค์หนึ่งของฟิสิกส์คือการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุ – เร็วแค่ไหนย้ายตัวอย่างเช่นและระยะทางที่พวกเขาย้ายในจำนวนที่กำหนดเวลา นาสคาร์วิศวกรมีความคลั่งไคล้ด้านนี้ของฟิสิกส์ตามที่พวกเขากำหนดประสิทธิภาพของรถของพวกเขาก่อนและระหว่างการแข่งขัน นักธรณีวิทยาใช้ฟิสิกส์นี้ไปวัดการเคลื่อนไหวเปลือกโลกขณะที่พวกเขาพยายามที่จะคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหว ทางการแพทย์นักวิจัยต้องการฟิสิกส์นี้เพื่อทำแผนที่การไหลเวียนของโลหิตผ่านผู้ป่วยเมื่อวินิจฉัยหลอดเลือดแดงปิดบางส่วนและผู้ขับขี่รถยนต์ใช้มันเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาอาจจะช้าพอเมื่อเครื่องตรวจจับเรดาร์ของพวกเขาเสียงเตือน มีมากมายตัวอย่างอื่น ๆ ในบทนี้เราศึกษาฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวที่วัตถุ (รถแข่งแผ่นเปลือกโลกเซลล์เม็ดเลือดหรือวัตถุอื่น ๆ ) เคลื่อนที่ไปตามแกนเดี่ยว การเคลื่อนไหวดังกล่าวเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง คือ การเคลื่อนที่แบบ 1 มิติ หรือบนแกนใดแกนหนึ่งเพียงแกนเดียว

 

ตัวแปร การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

  การขจัด (เมตร) เป็น เวคเตอร์

s ระยะทาง (เมตร) เป็น สเกลลาร์

ขนาดของ  บอกเราว่าเคลื่อนที่ได้ไกลแค่ไหน

ทิศของ  บอกทิศจากต้นทางไปปลายทาง

ตัวไหนเป็นเวคเตอร์ ตัวไหนเป็นสเกลลาร์

ตัวแปรการเคลื่อนที่

การขจัด (เมตร) ลากเส้นตรงเชื่อมยังจุดสองจุดและมีทิศการลาก

ระยะทาง (เมตร) คท.ไปเท่าไหร่เอาหมด

ความเร็วและอัตตราเร็ว

ความเร็ว

วิธีหาความเร็ว

 1. กำหนดทิศให้แน่ชัด ทิศไหนบวก ทิศไหนลบ
 2. หาระยะห่างต้นทางกับปลายทาง
 3. ใส่เครื่องหมาย
 4. นำเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่มาหาร

วิธีหาความเร็วเฉลี่ย

 1. กำหนดทิศให้แน่ชัด ทิศไหนบวก ทิศไหนลบ
 2. หาระยะห่างต้นทางกับปลายทาง
 3. ใส่เครื่องหมาย
 4. นำเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่มาหาร

ตัวอย่าง (ไกลเท่าไหร่คือถามการขจัด)
ขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ย 18 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นเวลา 2.5 ชั่วโมง อยากทราบว่าไปได้ไกลเท่าใด

ตอบ ไปได้ไกล 45 กิโลเมตร

ตัวอย่าง รถยนต์เปลี่ยนความเร็ว
ขับรถด้วยความเร็วคงที่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร จากนั้นเปลี่ยนความเร็วเป็น  100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วขับต่อไปอีก 100 กิโลเมตร จงหาความเร็วเฉลี่ยของรถ

วิธีทำ

ความเร็วเฉลี่ย

ความเร่ง

ความเร่ง

***ความเร่งเป็นเวคเตอร์

โจทย์การหาความเร่ง

รถจอดอยู่เร่งเครื่องจนมีความเร็ว 75 กิโลเมตร/ชั่วโมง    ใช้เวลา 5 วินาที จงหาความเร่งเฉลี่ยของรถคันดังกล่าว

ตอบ 4.16 m/s^2 

**วัตถุที่มี ความเร่ง > 0 แสดงว่าวัตถุนั้น ณ ขณะนั้น มีแรง F มากระทำแน่นอน

ตัวอย่างการหาความเร่ง

รถยนต์ลดความเร็วจาก 15 เมตร/วินาที เป็น 5 เมตร/วินาที ใช้เวลา 5 วินาที จงหาความเร่ง

ความหน่วง

การหาความหน่วง

ความหน่วง คือ ความเร่งที่มีทิศตรงกันข้ามหรือต้านทิศการเคลื่อนที่ (ทิศตรงข้ามกับความเร็ว)

ความเร็ว ทิศ + ความหน่วง ทิศ –

ความเร็ว ทิศ – ความหน่วง ทิศ +

สูตร การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (1 มิติ)

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

 • ลองทำโจทย์นี้ดู เครื่องบินต้องการความเร็วอย่างน้อย 27.8 เมตร/วินาที (100 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ในการทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า(takeoff) และสามารถเร่งเครื่องได้สูงสุด 2 เมตร/วินาที2 ลานบินต้องยาวอย่างน้อยเท่าใด (193.21 เมตร หรือประมาณ 200 เมตร)
 • อีกข้อ เมื่อเห็นสัณญาณไฟเขียวคนขับรถต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการข้ามสี่แยกซึ่งกว้าง 30 เมตร จากเดิมรถจอดอยู่ เมื่อเร่งเครื่องรถมีความเร่งคงที่ 2 เมตร/วินาที2

เฉลยการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

การตกอิสระของวัตถุ (1 มิติ)

มีหลักการดังรูปซึ่งใช้สูตรเดิม

การตกอิสระของวัตถุ

สูตร

ค่า g

ตย1. วัตถุรูปร่างกลมตกจากหอคอยได้กี่เมตรที่เวลา 1 วินาที 2 วินาที  3 วินาที ตามลำดับ

วัตถุตกอิศระ

ตย2. ขว้างวัตถุรูปร่างกลมดิ่งลงจากหอคอยด้วยความเร็ว 3 เมตร/วินาที จงหาตำแหน่งและความเร็วของวัตถุเมื่อเวลาผ่านไป 1 วินาทีและ 2 วินาที ตามลำดับ

ตย3. ยืนบนหน้าผาลึก 50 เมตร โยนลูกบอลดิ่งขึ้นไปในอากาศด้วยความเร็ว 15 เมตร/วินาที จงหาว่าใช้เวลาเท่าไหร่ลูกบอลจึงตกลงไปก้นผา และระยะทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่

ระยะทางช่วงวินาทีที่ n (ในวินาทีที่ n)

ระยะทางช่วงวินาทีที่ n

 • ปล่อยก้อนหินตกจากยอดตึก พบว่าในช่วงวินาทีสุดท้ายก้อนหินเคลื่อนที่ได้ 35 เมตร จงหาความสูงของตึกนี้
 • ตอบข้อไหน       1.70 เมตร    2. 80 เมตร    3. 90 เมตร     4. 100 เมตร
 • วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ ปรากฏว่าในช่วงวินาทีที่ 7 เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 100 เมตร และปลายวินาทีที่ 10 วัตถุมีความเร็ว 135 เมตร/วินาที จงหาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในวินาทีที่ 15
 • ตอบข้อไหน      1.120 เมตร    2. 140 เมตร    3. 160 เมตร     4. 180 เมตร

ความเร็วสัมพัทธ์

 • เป็นความเร็วที่เทียบกับตัวผู้สังเกต (ผู้สังเกตก็เคลื่อนที่ด้วย) (มีหลักการและสูตรในการหา)
 • ถ้าผู้สังเกตอยู่นิ่งหรือไม่มีความเร็ว ความเร็วสัมพัทธ์คือความเร็วตามนิยามในวิชาฟิสิกส์ทั่วๆไป
 • สูตรดังนี้  (B เป็นผู้สังเกต)

ความเร็วสัมพัทธ์

จากสูตร จะได้ว่า

ความเร็วสัมพัทธ์

 • กลับทิศ V-B  แล้วนำไปรวมกับ  V-A  ก็จะได้คำตอบ (คิดแบบเวคเตอร์ หัวต่อหางจะดูง่าย)

ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบความเร็วสัมพัทธ์

ตย. หน้าต่างรถไฟกว้าง d ตัวรถไฟกว้าง L จะต้องดีดก้อนหินด้วยความเร็วต้นอย่างน้อยเท่าไหร่จึงจะตัดตัวรถไฟได้พอดี ถ้ารถไฟมีความเร็ว v

วิธีทำ

ตย. รถไฟ A ยาว 200 เมตร แซงรถไฟ B ซึ่งยาว 800 เมตร โดยรถไฟทั้งสองเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกัน การแซงครั้งนี้ใช้เวลา 100 วินาที จงหาความเร็วของรถไฟ A สัมพัทธ์กับ รถไฟ B

 1. 5 เมตร/วินาที
 2. 10 เมตร/วินาที
 3. 40 เมตร/วินาที
 4. 60 เมตร/วินาที

วิธีทำ

ให้วาดรูปดังนี้

การเคลื่อนที่แนวตรง

แซงโดยสมบูรณ์ รถไฟ A ต้องเคลื่อนที่ผ่านรถไฟ B เป็นระยะทั้งหมด 800+200 = 1000 เมตร 

โจทย์ให้เวลามาว่าเคลื่อนที่ทั้งหมดใช้เวลา 100 วินาที

∴ ความเร็วของรถไฟ A เทียบกับ รถไฟ B เป็น 1000/100 = 10 เมตร/วินาที ตอบ

แนวข้อสอบการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

 • ปล่อยของจากยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่
  • ปล่อยของออกจากยานพาหนะใด ขนาดและทิศของความเร็วต้น “u” ⃑ จะเท่ากับขนาดและทิศของความเร็วยานพาหนะนั้น

ความเร็วสัมพัทธ์

 • วัตถุหลายก้อน ไล่กัน จนทันกัน
  • ต้องอิงจากจุดเริ่มต้นจุดเดียวกัน
  • เมื่อทันกัน การขจัด “s ของวัตถุแต่ละก้อนจะเท่ากัน

 • วัตถุเคลื่อนที่เข้าหากัน
  • เมื่อเจอกัน การขจัด “s ของวัตถุแต่ละก้อนบวกกันจะเท่ากับระยะห่างของวัตถุ
  • ถ้าวัตถุเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยความเร่งเท่ากันจะมีสูตรลัดคือ ระยะห่างวัตถุ = (ความเร็วต้นของวัตถุบวกกัน) x (เวลา)
  • EX . ขว้างก้อนหินลงจากยอดตึกสูง 200 เมตร ลงมาด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ขณะเดียวกันก็ขว้างก้อนหินจากฐานตึกขึ้นไปด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที จงหาว่านานเท่าใด วัตถุทั้งสองจึงจะสวนกันและขณะสวนกันอยู่สูงจากพื้นเท่าใด

 • วัตถุ 1 ก้อนเคลื่อนที่ต่อเนื่องหลายตอน
  • ความเร็วปลายตอนแรก จะเป็นความเร็วต้นตอนที่สอง
  • อ่านโจทย์แล้วเห็นภาพไม่ชัด ให้วาดกราฟตัวแปรที่สนใจเทียบกับเวลา t
  •  vตอนแรก = uตอนสอง
  • Ex2. เทอดศักดิ์ขับรถจากเชียงใหม่ไปลำปาง ซึ่งอยู่ห่างกัน 100 กิโลเมตร ถ้าเขาแบ่งการขับรถดังนี้ ตอนแรก ออกรถด้วยอัตราเร่งค่าหนึ่งจนได้ความเร็วสูงสุด 50 เมตร/วินาที จึงขับต่อไปด้วยความเร็วคงที่ระดับนี้ก่อนถึงลำปางเขาลดความเร็วด้วยอัตราเดียวกับเริ่มต้น เมื่อรถหยุดสนิทก็ถึงลำปางพอดี ถ้าเวลาที่ใช้ทั้งหมดเท่ากับ 1 ชั่วโมง อยากทราบว่าในช่วงที่ขับรถด้วยความเร็วคงที่นั้น เป็นระยะเวลากี่วินาที

วิธีทำ

เขียนกราฟดังรูป

 อ้างอิง

โจทย์ ข้อสอบ การเคลื่อนที่แนวตรง พร้อมเฉลย Entrance 4.0

Cincopa WordPress plugin

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSE
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDM4NzMuODY2ODc4MjE1NDAyMyEyZDEwMC41Njk2MTE0MTQ5MzQ4OCEzZDEzLjg0NzAyODI5MDI4NTg2MSEybTMhMWYwITJmMCEzZjAhM20yITFpMTAyNCEyaTc2OCE0ZjEzLjEhM20zITFtMiExczB4MzBlMjljZGUwNjAxMmI1NyUzQTB4ZjAxMDBiMzNkMGIzMTcwITJzS2FzZXRzYXJ0K1VuaXZlcnNpdHkhNWUwITNtMiExc2VuITJzdGghNHYxNTAwMzAxMTU1NTAyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
MAHOSOT UNIVERSITY
CONTACT US
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
Thank You. We will contact you as soon as possible.